Navigatie
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Gewoon lekker puur, gevestigd te Amstelveen
Versie geldig vanaf 01-04-2016
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gewoon lekker puur en op iedere tussen gewoon lekker puur en afnemer tot stand gekomen overeenkomst. Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Gewoon lekker puur een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Gewoon lekker puur. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de koper of gebruiker zijn niet van toepassing, verwijzing door afnemer naar eigen algemene of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door Gewoon lekker puur van de hand gewezen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Gewoon lekker puur behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Gewoon lekker puur erkend.
1.5 Gewoon lekker puur garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering geschiedt niet franco, extra kosten voor verzending met verhoogde aansprakelijkheid (verzekerd) snelgoed-, expres- of rembourszendingen worden steeds in rekening gebracht.
2.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor late levering. Zie 11.2
2.4 Aan de leveringsplicht van Gewoon lekker puur zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Gewoon lekker puur geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
2.5 Verzending vindt steeds plaats op verzoek van en voor risico van de koper c.q. afnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, met uitzondering van de volgende situaties: stijgingen van materiaalkosten, wettelijke maatregelen (lonen, sociale lasten, belastingen e.d.) en koersfluctuaties.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro`s en inclusief BTW, vrijblijvend en voor nabestelling niet bindend.

4. Betalen
4.1 De koper heeft de keus om direct bij het plaatsen van een bestelling te betalen via Mollie of overschrijving op onze bankrekening.
4.2 In het geval van de overschrijving maakt u het correcte bedrag over naar Rabo bank rekening NL79 RABO 0195 2696 2489 t.n.v. Gewoon lekker puur te Amstelveen. Vermeld in de omschrijving duidelijk uw factuurnummer. Zodra uw betaling is ontvangen wordt uw bestelling verzonden.
4.3 Ten tijde van het plaatsen van de bestelling vangt een betalingstermijn van 8 dagen aan. Mocht het bedrag van de bestelling c.q. de factuur tegen het verstrijken van de termijn niet voltooid zijn, dan wordt de bestelling geannuleerd.
4.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechte die Gewoon lekker puur moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door de afnemer, zijn voor de rekening van de afnemer. Hieronder vallen ook de kosten van rechtsbijstand van Gewoon lekker puur.
4.5 De buitengerechtelijke incassokosten van Gewoon lekker puur worden vastgesteld op tenminste 15 (vijftien) procent van de hoofdsom van de vordering, een en ander met een minimum van €100,-.

5. Zichttermijn/herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Gewoon lekker puur. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Gewoon lekker puur zich het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gewoon lekker puur binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
- verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
- de levering van losse kranten en tijdschriften

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u zich aanmeldt op de website bij Gewoon lekker puur, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Gewoon lekker puur. Gewoon lekker puur houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
6.2 Gewoon lekker puur respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Gewoon lekker puur maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie
7.1 Behoudens een eventuele fabrieks- en/of grossiersgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Gewoon lekker puur garandeert dat de zaken voldoen aan alle noodzakelijke keuringen en dat de zaken ook regelmatig worden gekeurd.
7.3 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemmingen corresponderend gebruik van de geleverde zaken mits deze worden gebruikt conform de aan afnemer eventueel verstrekte adviezen.
7.4 Indien een product toch ondeugdelijk/defect blijkt of van mindere kwaliteit blijkt te zijn, heeft afnemer recht op vervanging, tenzij wij er voor kiezen om het aankoopbedrag te retourneren na retourzending van de betrokken artikelen.
7.5 Elke garantieverplichting vervalt wanneer afnemer het verrichte of geleverde:
a) wijzigt of laat wijzigen
b) voor andere dan de beoogde doeleinden gebruikt

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Gewoon lekker puur zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Gewoon lekker puur slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Gewoon lekker puur gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Gewoon lekker puur kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Gewoon lekker puur en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Gewoon lekker puur op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Gewoon lekker puur behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Gewoon lekker puur gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Gewoon lekker puur is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Gewoon lekker puur alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Gewoon lekker puur behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Gewoon lekker puur gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Gewoon lekker puur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden dit bedrag te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Gewoon lekker puur is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
12.2 Er bestaat een mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd- of niet meer correct is. Gewoon lekker puur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.
12.3 Gewoon lekker puur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige afbeeldingen op haar website. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Gewoon lekker puur gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
12.4 De afnemer vrijwaart Gewoon lekker puur voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of verband houdende met de (uitvoering van) overeenkomst met de afnemer.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Gewoon lekker puur aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Gewoon lekker puur zolang de afnemer de vorderingen van Gewoon lekker puur uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Gewoon lekker puur wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door Gewoon lekker puur geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat de afnemer aan zijn betalings- en overige plichten jegens Gewoon lekker puur heeft voldaan.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gewoon lekker puur of een door Gewoon lekker puur aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Gewoon lekker puur haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Gewoon lekker puur zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 Wanneer afnemer enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, of zich een andere omstandigheid als in artikel 13 lid 1 voordoet, zullen wij gerechtigd zijn de geleverde zaken, waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer derden die de zaak voor afnemer houden terug te (doen) nemen.

14. Compensatie
14.1 De door Gewoon lekker puur afgegeven facturen mogen door de koper niet worden gecompenseerd c.q. verrekend met de door koper aan Gewoon lekker puur afgegeven facturen.

15. Bankgarantie
15.1 Indien door gewenst en bij grotere orders is Gewoon lekker puur gerechtigd een bankgarantie aan de koper te vragen.

16. Advertentievergoedingen
16.1 Eventueel door afnemers geplaatste advertenties komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien Gewoon lekker puur vooraf en per keer akkoord is gegaan met het plaatsen van de advertentie, met de tekst, afmeting en de totaalprijs. Een bewijsnummer en (kopie)factuur dienen steeds te worden overlegd.

17. Annulering
17.1 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de afnemer:
a) surseance van betaling, c.q. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. onder bewind wordt gesteld;
b) enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt en door ons eerst in gebreke is gesteld teneinde alsnog na te komen binnen een redelijke termijn;
c) een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onderneming;
d) het beheer over zijn vermogen verliest, of wanneer afnemer een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden.
17.2 Bij beëindigen als voren bedoeld zijn alle vorderingen op afnemer terstond opeisbaar en zijn wij daarnaast gerechtigd tot het vorderen van volledige vergoeding van schade, gederfde winst en/of wettelijke rente.
17.3 Wanneer de overeenkomst door de koper wordt geannuleerd, zijn de daaruit voortvloeiende Gewoon lekker puur gemaakte kosten voor rekening van de koper. Indien Gewoon lekker puur echter de overeenkomst annuleert zijn wij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten.

18. Auteursrecht
18.1 Op de website van Gewoon lekker puur zit auteursrecht. Dit houdt in dat niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de website zonder schriftelijke toestemming van Gewoon lekker puur mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Aanvragen van toestemming kunt u richten aan info@gewoonlekkerpuur.nl
18.2 Sommige verwijzingen in de website van Gewoon lekker puur voeren naar informatiebronnen die door derden worden beheerd en onderhouden. Hierover heeft Gewoon lekker puur geen controle en zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op websites en servers van derden.

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Gewoon lekker puur en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Gewoon lekker puur er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Gewoon lekker puur
Olmenlaan 10
1185 KH Amstelveen
DIT IS GEEN BEZOEKADRES
www.gewoonlekkerpuur.nl
info@gewoonlekkerpuur.nl


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste producten, recepten, alles voor een goede gezondheid en leuke acties. Meld je aan voor de nieuwsbrief (12x per jaar) .
Aanmelden
© 2016 - 2018 Gewoon Lekker Puur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.